วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า           “ โปรแกรม ” ก็ได้ ซึ่งหมายถึงคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดและครบถ้วนก็จะเรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (Programmer) สำหรับการเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ หรือหมายถึง ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เป็นต้น โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาก็จะนำไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมสต็อกสินค้าคงคลัง โปรแกรมคำนวณภาษี โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น
        ประเภทของซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ประเภท คือ
1.  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
2.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software)

1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)   คือ  ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นคนสร้างเพื่อให้จัดการกับระบบหน้าที่การทำงานพื้นฐานต่างๆ ของรับบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำข้อมูลไปแสดงผลบนภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ การจัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                           

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการทำงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่างๆ ออกจำหน่าย การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย อาจแบ่ง ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นสองกลุ่ม คือซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เฉพาะงาน  ซึ่งปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นต้น                       
 • 1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
 • 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์กลุ่มธุรกิจกลุ่มกราฟิกและมัลติมีเีดียกลุ่มใช้งานในบ้าน/ส่วนบุคคล/การศึกษาซอฟต์แวร์ 
 • 3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์กลุ่มติดต่อสื่อสาร(communication)• เว็บเบราว์เซอร์ • อีเมล           • การส่งสารทันที • แชท • การถ่ายโอนไฟล์ • สนทนาบนอินเทอร์เน็ต • กระดานสนทนา
 • 4. ซอฟต์แวร์กลุ่มธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรอาจเป็น ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กบการทางานด้านธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบจัดจาหน่าย ซอฟต์แวร์ด้านบริหารการเงินซอฟต์แวร์ตัวอย่างโปรแกรมประมวลคา Microsoft Word, Writeตารางคานวณ Microsoft Excel,จัดการฐานข้อมูล Microsoft Access, Oracle, MySQL,  Microsoft PowerPoint, 
 • 5. ซอฟต์แวร์ กลุ่มกราฟิกและมัลติมเีดีย ซอฟต์แวร์ จัดการด้านกราฟิกเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ เช่น ปรับความเข้มแสง ความแตกต่างของสี วัตถุในภาพ และสามารถตัดแปะองค์ประกอบของภาพหลาย ๆ ภาพ มาสร้างเป็นภาพใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของภาพ ลักษณะของสี ให้มีพ่นสี แบบต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์จัดพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์เป็นโปรแกรมที่สามารถจะออกแบบและพิมพ์          ออกมาเป็นแผ่นพับ คู่มือการใช้งาน และหนังสือให้มีรูปภาพและสีในแต่ละหน้าอย่างสวยงาม
 • 6. ซอฟต์แวร์กลุ่มกราฟิกและมัลติมเีดีย ซอฟต์แวร์ด้านสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่มีทั้งข้อความ เสียงพูด เสียงดนตรี ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศน์ และกราฟิ ก มาสัมพันธ์หรือทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละชนิดมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นการประสานความสัมพันธ์ของสื่อที่ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
 • 7. ซอฟต์ แวร์ กลุ่มกราฟิกและมัลติมเีดีย ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างโปรแกรมช่วยในการออกแบบ, Microsoft  Professionalจัดพิมพ์ Adobe , Adobe r,ตกแต่งภาพ Photoshop, ตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง  Adobe Premiere, Windows Movie Makerสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe , Adobe Captivate, สร้างเว็บเพจ Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPageสร้างภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash, 
 • 8. ซอฟต์แวร์ กลุ่มใช้งานในบ้าน/ส่วนบุคคล/การศึกษา มีราคาไม่แพง หรือเป็นโปรแกรมใช้งานฟรี ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, จัดพิมพ์ Microsoft Publisherตกแต่งภาพ GIMPตกแต่งภาพถ่ายและ Adobe Photoshop, Flickr,  Windows Live Photoจัดการภาพถ่าย Galleryจัดการคลังภาพ tช่วยเหลือด้านท่องเที่ยว Google Earth, Google Mapsสารานุกรม Microsoft Encarta
 • 9. ซอฟต์แวร์ กลุ่มติดต่อสื่อสาร ช่วยในการค้นหาข้อมูล ช่วยติดต่อสื่ อสารทั้งการส่ งข้อความหรือการติดต่อด้วยเสียง ซอฟต์แวร์ตัวอย่างโปรแกรมจัดการอีเมล

 • ที่มา -  http://www.slideshare.net
 •        sites.google.com
 •        - http://supitchar43203.blogspot.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น